Sobre

Les persones joves sovint tenen una visió estreta del concepte de ciència, i això pot limitar la seva vinculació futura amb la matèria. A més, per a moltes d’elles és difícil identificar-se, a nivell cultural, amb la ciència, i en conseqüència no aspiren a realitzar una carrera científica1. Aquesta manca d’aspiració es veu particularment entre les nenes i entre les persones en situació socioeconòmica desafavorida2. La gent jove sí té interès per la ciència, especialment pels fenòmens relacionats amb la vida quotidiana, i per la manera com la ciència contribueix a donar sentit al món. Emperò, diversos estudis han demostrat que en els darrers anys l’interès per la ciència està minvant entre el jovent europeu i que existeixen barreres per la seva implicació i participació directa3.
El projecte PERFORM apunta a desenvolupar entre els i les estudiants de secundària més conscienciació respecte a la ciència, les persones i la recerca científica. Però pretén anar més enllà de simplement incrementar el coneixement científic i tècnic per desenvolupar un coneixement reflexiu de la ciència en què les persones joves puguin plantejar els seus propòsits, els seus valors i com es fan realitat. Aquest aprenentatge científic implica una reestructuració de la percepció a través de la qual les persones joves poden arribar a relacionar-se de manera diferent amb la ciència, i potser també amb elles mateixes, en el procés de definir la seva identitat amb la mateixa. Amb aquestes fites, les persones investigadores, les artistes i les joves de secundària treballaran plegades a les escoles desenvolupant activitats basades en les arts escèniques. S’espera que aquesta col·laboració incrementi la implicació de la gent jove en la ciència, els sues valors i els processos de recerca científica.

1 DeWitt, J., Osborne, J., Archer, L., Dillon, J., Willis, B., & Wong, B. (2013). Young children’s aspirations in science: The unequivocal, the uncertain and the unthinkable. International Journal of Science Education, 35(6), 1037-1063.

2 Archer, L., DeWitt, J., Osborne, J., Dillon, J., Willis, B., & Wong, B. (2012). Science aspirations, capital, and family habitus how families shape children’s engagement and identification with science. American Educational Research Journal, 49(5), 881-908.

3 Bøe, M. V., Henriksen, E. K., Lyons, T. & Schreiner, C. (2011). Participation in science and technology: Young people’s achievement-related choices in late-modern societies. Studies in Science Education, 47(1), 37–72.